info@prensippatent.com (0212) 516 00 34

Marka Tescili

Marka Nedir?

Bir teşebbüs tarafından sunulan mal ya da hizmetlerin diğer teşebbüslerinkinden ayırt edilebilmesini sağlayan işaretlerdir. Malları veya hizmetleri ayırmak için kullanılan ayırt edici kelimeler, harfler, rakamlar, çizimler, resimler, şekiller, renkler, logolar, sloganlar, etiketler veya bunların kombinasyonları marka olarak tescil edilebilir.

Marka tescili, yaptığımız yatırım ve emeklerin somut anlamda koruma altına alınması anlamına gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında marka tescili günümüzde ticari alanda büyük bir önem kazanmıştır. Birçok kimse, ticaret unvanının ve ticari işletmenin ticaret sicilinde tescilinin, eşzamanlı olarak marka koruması anlamına geldiğini düşünmektedir. Bu çok yaygın, yanlış algılamadır. Ticaret unvanını Ticaret Odaları, Ticaret unvanında kullanılan markayı ise Türk Patent Enstitü'sü korumaktadır.

Marka Takibi 

Yurtiçinde ve yurtdışında aylık bülten taraması yapılarak yayına çıkan benzer markaların rapor edildiği hizmetimizdir. Yayın süresi içerisinde tespit edilen benzer veya aynı markalara itiraz etmek suretiyle hakların korunması ve ihlallerin önlenmesi sağlanabilmektedir.

Özellikle benzer markalar açısından takip sisteminin bulunmadığı ülkelerde, benzer markaların inceleme esnasında reddedilmeyip yayına çıkartıldığı ülkelerde marka takip hizmeti marka haklarınızın korunması için gereklidir.

Marka Devri 

Marka başvurusu veya belgesi, tescil edildiği mal veya hizmetlerin tamamı veya bir kısmında üçüncü şahıslara devredilebilir. Bir işletmenin aktif ve pasifleri ile birlikte devri, aksi kararlaştırılmamışsa, işletmeye ait markaların da devrini kapsar. Mahkeme kararının sonucu olan devir hariç markanın devri yazılı olarak yapılır ve devir sözleşmesi taraflarca imzalanır. Markalar siciline kaydedilmeyen devir, üçüncü kişilere karşı marka hakkı olarak ileri sürülemez. Kısmi devir halinde, kısmi olarak devredilen mal ve/veya hizmetler için, kısmi devralan adına yeni bir marka dosyası oluşturularak devir kapsamı mal ve/veya hizmetleri içeren marka tescil belgesi yeni marka tescil numarası verilerek düzenlenir. Marka devir işlemi için; Noter onaylı devir sözleşmesi gereklidir.

Marka Yenileme

Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde istenildiği kadar yenilenebilir. Koruma süresi sona eren marka, sahibinin yetkili kıldığı vekilin talebi halinde yenilenir. Yenileme talebinin yapılması koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içinde gerçekleştirilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi, ek ücret ödenmesi koşuluyla, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre uzatımı içinde de yapılabilir.Yenileme süresi mevcut tescilin sona erdiği gün başlar. Yenileme sicile kayıt edilir ve yayınlanır. Koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık süre içerisinde yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılır.

Adres Değişikliği

Ticari hayatta markalarla ilgili yapılan tüm değişikliklerin resmi olarak Türk Patent Enstitüsü kayıtlarında, yurtdışı tesciller içinse ilgili Resmi Patent ve Marka Ofisi kayıtlarında değiştirilmesi gerekir. 

Ünvan/Nevi Değişikliği

Marka tescil süreci içerisinde yada tescilden sonra, firma unvanında olan değişiklikleri yurtiçindeki marka tescilleri için Türk Patent Enstitüsü’ne, yurtdışındaki tescilleri içinse ilgili Resmi Patent ve Marka Ofisine bildirilmesi ve marka siciline kaydettirilmesi gerekmektedir.

Birleşme

İki veya daha fazla tüzel kişinin bir araya gelerek ticari faaliyetlerini, tüzel kişiliklerden herhangi birinin unvanı veya yeni bir unvan altında sürdürmeleridir. Birleşmenin hem yurtiçi tescilleriniz için Türk Patent Enstitüsüne, hem de yurtdışı tescilleriniz için ilgili Resmi Patent ve Marka Ofisine bildirilmesi ve kaydettirilmesi gerekir.

 

 

 

PRENSİP PATENT DESTEK

Marka, Patent ve diğer tüm işlemleriniz için size bir tık mesafedeyiz...

Uzmanlarımıza danışın